Hervormde gemeente
Stad aan 't Haringvliet
Agenda  


Gemeente Nieuws

Dienst des Woords
Stad aan het Haringvliet


Zondag 22 april 2018

Zingen voor de dienst
n.m. Ps.  75: 1 en 6

Collecten
v.m.1. Kerk 2. Diaconie3. Kerk
n.m.1. Kerk 2. Diaconie

Afscheidsdienst
We mogen terug zien op een zegenrijke afscheidsdienst van Ds.Catsburg. In een volle kerk mochten we horen wat de Geest tot de gemeente te zeggen had. Houdt U van Mij was de vraag aan Petrus bij de Zee van Tiberias. Het is ook de vraag aan ons aan onze levenszee. Niet onze wil maar Uw wil geschiede. Zo kunnen we ook veel voor anderen betekenen. Zo mogen we ook onze scheidende predikant opdragen en alles in Gods handen leggen. Wij wensen u en uw vrouw de Zegen des Heeren toe.

Onze zieken
Afgelopen week werd onze broeder Bert Slingerland, Vrouwtjesweg 78 opgenomen in het Ikazia ziekenhuis te Rotterdam met een bacteriële infectie. Maandagmiddag mocht hij weer thuis komen. Het zal nog wel enige tijd duren voordat hij weer opgesterkt is. We bidden om beterschap en herstel. De Heere zij met u .De zieken thuis wensen we Gods nabijheid toe.

Afsluiting winterwerk
D.V. Zaterdag 21 april hopen we elkaar weer in een ontspannen omgeving te ontmoeten ter afsluiting van het winterwerk. Deze middag hopen we een gezamenlijke barbecue te houden. Iedereen is vanaf 16.30 uur welkom bij Adry van Rumpt (Molendijk 85).
Zondagmorgen sluiten we het winterwerk af in een gezamenlijk kerkdienst, die gehouden wordt in de Ichtuskerk. Hier hoopt onze oud-predikant ds. Catsburg voor te gaan

Examens
Wij wensen onze jongeren veel wijsheid van God voor de examens die ze moeten doen.

Bedankt voor alles
Het is maandagmorgen en het voelt vreemd dat ik vandaag niet naar Stad hoef. Tegelijk zien mijn vrouw en ik terug op een mooie afscheidsdienst. Mooi dat de kerk weer eens vol zat. Wat een zegen dat de Heere ons steeds weer tot ons roept om Hem lief te hebben. In de Ark overhandigde Jaap mij een envelop met geld dat opgehaald is voor ons afscheid. Hartelijk dank voor deze mooie gift. We gaan deze gebruiken voor onze tuin, die opnieuw is aangeplant. Heel veel dank ook voor alle vertrouwen en goede gesprekken.
Fam. ds. Catsburg, Goes

Verantwoording
Ds. Catsburg ontving tijdens bezoek nog een gift van € 50,-, € 20,- en € 10,-, waarvoor hartelijk dank! Br. J.Mackloet ontving van het bestuur van de Zangver, Ad Gloriam € 100,- voor het gebruik van de kerk. Hartelijk dank hiervoor.

Inleveren kopij
Als U iets te melden heeft voor de Zaaier wilt u dat schriftelijk of per email j.mackloet@hetnet.nl doen voor zaterdag 20.00 uur. 

Tenslotte
Een hartelijke groet van uw kerkenraad
Kerkdiensten

Zondag 22 april
10.00 uur
Ds. H. j Catsburg (Ichthuskerk)

18.00 uur
Prop. G. R. Mauritz
Cillaarshoek