Hervormde gemeente
Stad aan 't Haringvliet
Agenda  


Gemeente Nieuws

Zondag 15 december

Zingen voor de dienst
v.m. Gez.2:1
n.m.Gez.2:3

Collecten
v.m.1.kerk.2.diaconie. 3.eredienst 
n..m. 1.kerk 2 diaconie

Van Zondag
Het was een rijke Avondmaalszondag. Zacharias geloofde het niet, maar Gods beloften zijn ja en amen. Gemeente wat een zegen om zo de nieuwe week in te gaan. Laten wij dan knielen voor Hem.

CBS. Albert Schweitzerschool
Op 17 december om 18.45 uur is de kerstfeestviering van CBS. Albert Schweitzer. Deze dienst kan beluisterd worden via de kerkradio.

Kerstfeestviering ouderen en alleenstaanden
Op dinsdag 17 december hopen we kerstfeest te vieren in het Trefpunt te vieren . Aanvang 15.30 uur. Deze kerstfeestviering wordt verzorgd door de gezamenlijke PKN kerken en Stichting Ons Trefpunt. Wij hopen een fijne en gezegende middag en avond te hebben.

Kerstzangavond
Op vrijdag 20 december hopen we onze Kerstzangavond te houden in de Gereformeerde kerk te Stad aan ’t Haringvliet. Aanvang 19.30 uur. Met medewerking van Chr.Gem. Zangvereniging Soli Deo Gloria o.l.v. Henk Oosthoek en de fluitgroep  o.l.v. Anne Marie Huizer. We hopen deze avond veel mensen te begroeten en willen ook de luisteraars van de kerktelefoon een fijne avond toewensen.

Solidariteitsfonds
Eén dezer dagen hopen we bij de belijdende leden van de gemeente  uw bijdrage aan het solidariteitsfonds op te halen. Met deze jaarlijkse bijdrage steunen we het voortbestaan van kleine gemeenten en het bovenplaatselijke werk in de prot. Kerk . Mogen wij hierbij ook weer op uw offerbereidheid rekenen. We zien zelf hoe belangrijk het is om gezamenlijk een kleine gemeente in stand te houden.

Afscheid beheerder Ark
Bij dezen willen we Elco en Ina van Gurp hartelijk bedanken voor de jaren dat zij het beheer van de Ark op zich hebben genomen. Vanwege gezondheidsklachten is het voor Ina te zwaar geworden. De opvolging wordt onder elkaar geregeld en nadere informatie volgt nog. Kopij zaaier.

Oliebollen
Tijdens het inleveren van de kerstpost op zaterdag 14 december van 9.30 – 12.00 uur kunt u ook oliebollen en appelbeignets bestellen, zodat u deze kunt afhalen op oudejaarsdag tussen 10 - 11.30 uur in de Ark. Tevens is er de mogelijkheid om ze telefonisch of per mail te bestellen t/m 28 december bij Anne Marie Huizer tel (.611419) amhuizer@gmail.com Margreet van Seters( 611414) en Willeke van Gurp( 611470)
Zaterdag 14 december zijn er ook kaarten, advocaat, chocolade en tulpenbollen te koop, en tijd voor koffie/thee te drinken. 

Diakonie
Voor miljoenen kinderen op deze wereld is het elke dag donker. Ze moeten leven met oorlog, armoede of ziekte. Advent inspireert ons om uit te zien naar iets nieuws, een belofte die uitkomt.
De geboorte van Jezus brengt licht in een donkere wereld. Op zondag 15 december willen wij collecteren voor Kinderen in de knel, met als doel, Onderwijs voor werkende kinderen in Colombia

Giften
Ds.v.d. Heijden heeft op bezoek ontvangen 1 x € 20,- . Hartelijk dank hiervoor.

Zieken
Wij wensen alle zieken in de gemeente Gods Nabijheid toe en kracht naar kruis. 

Tenslotte 
Een hartelijke groet van uw kerkenraad.

Kerstzaaier
zondag  22 december 2019
10.00 uur   ds.M.J.Middelkoop Middelharnis 
18.00.uur  ds. K. Timmerman, Dirksland

1e Kerstdag 25 december
 10.00 uur. ds.Th.v.Bennekom, Goes
 18.00 uur  ds. R,A. Grisnigt, ’s-Gravenpolder

Zondag 29 december 2019
10.00 uur prop. A.Slabbekoorn Goes
18.00 uur ds. D.Hoolwerf Stellendam

Oudejaarsdag 31 december 2019.
 19.00 uur Ichtuskerk prop. R.Boele Gouda

Nieuwjaarsdag 1 januari 2020
10.00 uur Prop. A. van Kralingen Ridderkerk  

Zondag 5 januari 2020
10.00 uur prop. A.L.Kornaat klundert
18.00 uur prop.A. Slabbekoorn Goes

Collecten
22 december 1.kerk 2.evang. Hogeschool 3.eredienst. 
25 december 1.kerk2.diaconie 3.eredienst. 
29 december 1.kerk2.leerst.fonds,3.eredienst 
31 december 1.kerk2.diaconie 
1 januari 1.kerk 2.diaconie3.eredienst 
5 januari 1.kerk 2.St.Schuilplaats 3.eredienst      
            
Zingen voor de dienst
22 december v.m. Ps.132:1 n.m.Ps.132:7. 
25 december v.m.liturgie n.m.Ps36:2 
29 december v.m.Ps122:1 n.m. Ps 122:2 
31 december o.v.dienst 
1 januari Ps.123:1 
5 januari v.m. Ps33:3 n.m.Ps 124:1 en 4

Kerstfeest
Nog even en dan is het Kerstfeest. We gedenken ,vieren en verwachten de komst van de Heere Jezus Christus. God Zelf  is in de Heere Jezus Christus naar de aarde gekomen. God wil u en jou zalig maken. Kerstfeest vieren doe je met God, met elkaar en met de ander. Iedereen van harte welkom! Neem gerust iemand mee.

Oud en Nieuw
Na het kerstfeest volgt de jaarwisseling. Wij willen het oude jaar gezamenlijk met de beide kerken in ons dorp afsluiten. De voor ons bekende prop. Boele zal deze dienst leiden. En het nieuwe jaar willen we met de Heere beginnen.

Kerstzangavond
Op vrijdag 20 december hopen we onze Kerstzangavond te houden in de Gereformeerde kerk te Stad aan ’t Haringvliet. Aanvang 19.30 uur. Met medewerking van Chr.Gem. Zangvereniging Soli Deo Gloria o.l.v. Henk Oosthoek en de fluitgroep  o.l.v. Anne Marie Huizer. We hopen deze avond veel mensen te begroeten en willen ook de luisteraars van de kerktelefoon een fijne avond toewensen.

Oliebollen
Tijdens het inleveren van de kerstpost op zaterdag 14 december van 9.30 – 12.00 uur kunt u ook oliebollen en appelbeignets bestellen, zodat u deze kunt afhalen op oudejaarsdag tussen 10 - 11.30 uur in de Ark. Tevens is er de mogelijkheid om ze telefonisch of per mail te bestellen t/m 28 december bij Anne Marie Huizer tel (.611419) amhuizer@gmail.com Margreet van Seters( 611414) en Willeke van Gurp( 611470)
Zaterdag 14 december zijn er ook kaarten, advocaat, chocolade en tulpenbollen te koop, en tijd voor koffie/thee te drinken. 

Kerstavond
De zendings- en evangelisatiecommissies van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Ichtuskerk nodigen u en jou van harte uit om op Kerstavond DV 24 december mooie en bekende kerstliederen te komen zingen. Het thema van deze avond is “Licht in de nacht”. De avond wordt gehouden in de Ichtuskerk Kerkstraat 2.  De avond begint om 19.30 uur, de kerk gaat om 19.15 uur open. Medewerking aan deze avond wordt verleend door Mathilde Romijn-zang en Daan Verkerk zang en piano. De samenzang wordt begeleid door kondré Noteboom.
Na het zingen nodigen wij u allen uit om onder het genot van een glaasje Glühwein of warme chocolademelk, nog wat met elkaar na te praten. Bij de uitgang zal er een collecte worden gehouden van deze avond. Allen van harte welkom namens de leden van de beide zendingscommissies.

Bijbelkring
We nodigen alle gemeenteleden hartelijk uit voor de Bijbelkring. We hebben vijf avonden gepland waarin we gebruik maken van het startboekje van Focus. Het Focusmateriaal van de IZB helpt ons om dieper in gesprek te gaan over wie God is in ons leven en over wat het betekent om Jezus Christus te (leren) kennen en met Hem te leven. Tegelijkertijd gaat het om een hernieuwde beweging naar buiten, waarin wij onze ogen, ons hart en ons leven openen voor de mensen om ons heen, juist ook voor hen die Christus niet kennen. We geven u alvast de volgende data: 14 januari, 28 januari, 11 februari, 10 maart en 31 maart, ’s avonds om 19.45 uur in De Ark. De avonden worden geleid door prop. C. Westerink, pastoraal medewerker in Middelharnis. Wie meer wil weten over Focus kan dit vinden op de site van de IZB

Contactmiddagen
De volgende contactmiddagen in het nieuwe jaar zijn 28 januari, 25 februari, 24 maart en 21 april. 

80+ jarigen
Mevr.J.Mackloet-Wesdorp v. Bronckhorststraat 14 hoopt op 26 december 89 jaar te worden. Wij willen u hartelijk feliciteren met uw verjaardag en een gezegend nieuw levensjaar toewensen samen met uw kinderen,klein, en achterkleinkinderen. Mevr.J. van Rossum-Mackloet die in Nw.Rijsenburgh, Sperwer 271, 3245 VP Sommelsdijk woont hoopt 8 januari 83 jaar te worden. Ook u willen wij van harte feliciteren met uw verjaardag en een gezegend nieuw levensjaar toewensen  met allen die u lief zijn. U beiden Gods Zegen toegewenst in uw nieuwe levensjaar

Zieken
Wij wensen alle zieken en rouwdragenden in de gemeente Gods Nabijheid toe en kracht naar kruis. 

Tenslotte 
Als kleine kerkenraad zijn we dankbaar voor de hulp van buiten onze gemeente . In het bijzonder bedanken wij Sijbrand van Eck en Adrie Stolk voor hun inzet. Ook willen wij ds.v.d.Heijden voor de vele bezoeken en ds.Middelkoop als consulent bedanken. Tevens de bezoekbroeders Jan de Kat, Jan van Gurp. Bovenal danken wij de Heere onze God voor het voortbestaan van onze kleine gemeente. 
Wij wensen u allen  gezegende diensten en veel zegen in het nieuwe jaar 


Een hartelijke groet van uw kerkenraad.

Kerkdiensten

Zondag  15 december
10.00 uur
Prop. A. L. Kornaat
Klundert

18.00 uur
Prop. A. van Kralingen
Ridderkerk

Overige kerkdiensten|
t/m 5 januari
vindt u onder Nieuws